Правила домену LVIV.UA

Зміст

1. Загальні принципи та положення *

2. Правила делегування доменних імен *

3. Особливості адміністрування публічного домену LVIV.UA *

4. Реєстраційна база даних домену LVIV.UA *

5. Процедура перевірки технічної працездатності доменного імені. *

6. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором *

7. Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA *

8. Правила розв’язання доменних спорів в домені LVIV.UA *

9. Перелік посилань *

Загальні принципи та положення
Ці Правила домену LVIV.UA розроблені відповідно до п.1.13 Правил домену .UA, які вступили в дію 15 вересня 2001 року.
Домен LVIV.UA є публічним доменом другого рівня – складовою частиною домену .UA.
Метою цих Правил є визначення такої системи взаємовідносин та процедур стосовно делегування доменних імен в домені LVIV.UA, яка:
задовольняє потреби суспільства та підприємництва;
відповідає чинному законодавству України;
сприяє розвитку в Україні системи доменних імен та Інтернет в цілому;
відповідає інтересам світової Інтернет-спільноти.
Термін “Інтернет-спільнота України” (“українська Інтернет-спільнота”) в межах цих Правил означає спільноту всіх громадян та/або резидентів України, фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та управління України, органів місцевого самоврядування, які використовують мережу Інтернет та інтернет-технології, незалежно від мети та способів такого використання.
Термін “особа” в межах цих Правил охоплює як фізичних, так і юридичних осіб. Фізичні та юридичні особи щодо системи доменних імен мають рівні права.
Термін “делегування” в межах цих Правил використовується згідно визначень п.4.2.2 чинного стандарту Інтернет STD0013 (RFC#1034, див.п.9.2), та ICP-1 (див.п.9.6).
Інтереси всіх членів української Інтернет-спільноти щодо системи доменних імен є рівними настільки, наскільки це не зачіпає інших законних інтересів членів української Інтернет-спільноти та/або будь-яких третіх осіб.
Доменне ім’я не є об’єктом права власності. Терміни та умови делегування доменних імен визначаються на договірній основі.
Домен LVIV.UA делегований його діючому адміністратору в інтересах всієї української Інтернет-спільноти. Тому домен LVIV.UA є громадським ресурсом, тобто публічним доменом.
Правила делегування доменних імен
Всі домени третього рівня, що делеговані в домені LVIV.UA є Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.
Доменне ім’я www в публічному домені LVIV.UA зарезервоване за адміністратором цього публічного домену та вказує на веб-сайт, де опубліковані правила домену LVIV.UA та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в цьому домені.
В процесі делегування доменного імені в домені LVIV.UA беруть участь:
Реєстрант – особа, що бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем в домені LVIV.UA;
Реєстратор – зареєстрований в Україні суб’єкт підприємницької діяльності, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.
Адміністратор – адміністратор домену LVIV.UA, в якому відбувається делегування. Особа, що виконує функції адміністратора домену LVIV.UA, має бути суб`єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим в Україні.
Адміністратору домену LVIV.UA забороняється виступати водночас реєстратором імен в цьому ж домені.
Відносини між реєстрантом та реєстратором з приводу делегування реєстранту доменного імені виникають як частина надаваного реєстратором комплексу послуг та будуються виключно на договірній основі. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором в тій його частині, яка стосується делегування доменного імені, встановлюються розділом 6 цих Правил.
Відносини між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA з приводу надання реєстратором послуг з делегування доменних імен третім особам будуються виключно на договірних засадах.
З метою забезпечення рівності інтересів, конкурентності, прозорості та громадського контролю, рекомендовані істотні умови письмового договору між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA встановлюються розділом 7 цих Правил.
Реєстрант приватного доменного імені та адміністратор домену LVIV.UA, в якому відбувається делегування такого доменного імені, у прямі відносини з приводу делегування не вступають.
Делегування реєстранту доменного імені в домені LVIV.UA відбувається за такою процедурою:
Реєстрант на власний розсуд обирає реєстратора з числа осіб, які уклали відповідні письмові договори з адміністратором домену LVIV.UA.
Реєстратор та реєстрант укладають договір з урахуванням вимог цих Правил. Рекомендованою практикою є укладення окремого договору для кожного доменного імені.
Реєстратор створює в реєстраційній базі даних домену LVIV.UA запис про особу, який містить інформацію про реєстранта згідно вимог п.4.15 цих Правил, або перевіряє наявність та відповідність вимогам цих Правил існуючого такого запису.
Реєстратор виконує роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це необхідно.
Реєстратор складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та надсилає її до вхідної черги заявок адміністратора домену LVIV.UA. Заявка складається в формі запису про доменне ім’я згідно вимог п.4.19 цих Правил.
Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази домену LVIV.UA (див. розділ 4 цих Правил) надає реєстратору підтвердження такого прийняття.
Адміністратор у встановлений цими Правилами термін перевіряє виконання реєстратором технічних вимог щодо забезпечення працездатності доменного імені та приймає згідно правил відповідного публічного домену одне з таких рішень:
про делегування доменного імені, або
про відмову в делегуванні, або
про відкладення обробки заявки.
Про хід та результат обробки заявки адміністратор сповіщає електронним листом, надісланим за адресою заявника.
Надходження заявки на делегування доменного імені в домені LVIV.UA означає, що реєстрант сам, з власної волі та розсуду, ідентифікує себе членом тієї спільноти, в інтересах якої адмініструється домен LVIV.UA. Адміністратор домену LVIV.UA за власним розсудом може вимагати від Реєстратора документальне підвердження про приналежність Реєстранта до цієї спільноти.
Заявки на делегування доменних імен в домені LVIV.UA обробляються в порядку їх надходження до вхідної черги реєстраційної бази домену LVIV.UA. Період одночасності для заявок на делегування доменних імен в домені LVIV.UA не встановлюється.
Термін обробки заявки на делегування доменного імені в домені LVIV.UA, разом з перевіркою технічної працездатності відповідного доменного імені, становить не більше 5 (п`яти) робочих днів.
В делегуванні доменного імені згідно заявки може бути відмовлено у випадках, якщо:
Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам п.4.19 цих Правил.
Доменне ім’я вже делеговано іншому реєстранту.
Доменне ім’я містить слова або вирази, які порушують чинне законодавство України, чи не відповідають вимогам суспільної моралі.
Доменне ім’я є синтаксично некоректним згідно чинних стандартів Інтернет.
Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором.
Реєстратор не може надати документальних підтверджень певних фактів стосовно реєстранта, коли правила домену LVIV.UA цього вимагають.
Технічна працездатність доменного імені не забезпечена, про що свідчить результат перевірки її адміністратором. Перевірка технічної працездатності доменного імені здійснюється згідно вимог розділу 5 цих Правил.
Відмова адміністратора в делегуванні доменного імені може бути оскаржена в порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.
Обробку заявки може бути відкладено у випадках, якщо:
з приводу цієї заявки виник доменний спір.
заявка на делегування ідентичного доменного імені, яка надійшла раніше, знаходиться в стані перевірки відповідності її правилам домену LVIV.UA або перевірки технічної працездатності (див.розділ 5 цих Правил) і таку перевірку ще не завершено.
Делегування доменного імені в домені LVIV.UA може бути відмінене, а вказане доменне ім’я скасоване, виключно у таких випадках:
за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим реєстратору та (або) адміністратору домену LVIV.UA;
у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення терміну дії такого договору, якщо такий договір передбачає відміну делегування;
у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню системи доменних імен в цілому;
за рішенням компетентного суду (див.розділ 8 цих Правил).
У випадках, передбачених пп.2.16.2, 2.16.3 цих Правил, делегування доменного імені в домені LVIV.UA може бути відмінене лише після призупинення делегування на термін не менший ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість поновити договір, виправити технічні помилки та ін.
Делегування публічного домену, який використовується, не може бути повністю відмінене.
Адміністратор домену LVIV.UA може переделегувати доменне ім’я іншому реєстранту виключно у таких випадках:
за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору домену LVIV.UA;
за рішенням компетентного суду (див.розділ 8 цих Правил).
Переделегування доменного імені у домені LVIV.UA відбувається шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені з реєстратором, який має письмовий договір з адміністратором домену LVIV.UA.
Особливості адміністрування публічного домену LVIV.UA
З метою забезпечення інформаційної сумісності реєстраційної бази LVIV.UA та реєстраційної бази UA – UANIC, в записах бази LVIV.UA дозволяється використання ідентифікаторів осіб (nic-hdl), що є зареєстровані в базах UANIC та RIPE.
Реєстраційна база даних домену LVIV.UA
Реєстраційна база домену LVIV.UA (надалі – База) є єдиним джерелом інформації щодо делегування доменних імен в публічному домені LVIV.UA, а саме інформації про:
реєстрантів доменних імен;
реєстраторів;
доменні імена, делеговані в домені LVIV.UA та їх статус.
Термін “реєстрація” в межах цих Правил означає внесення до Бази інформації про факт делегування певного доменного імені певному реєстранту.
Виключні майнові авторські права на комп’ютерні програми та бази даних, з яких складається База, належать адміністратору домену LVIV.UA на підставі відповідних авторських договорів.
Одиницею інформації в Базі є запис. База може містити записи наступних типів:
запис про доменне ім’я;
запис про особу;
запис про реєстратора.
Вся та будь-яка інформація, що складає зміст Бази, є відкритою. Ця інформація належить українській Інтернет-спільноті в цілому та є громадським ресурсом.
Актуальна інформація в Базі є доступною будь-якому члену світової Інтернет-спільноти через мережу Інтернет за протоколом WHOIS або HTTP.
Інформація в Базі може бути представлена українською мовою в кирилічному кодуванні KOI8-U або англійською мовою.
Вносити інформацію до Бази або змінювати її зміст мають право лише адміністратор домену LVIV.UA та уповноважені ним реєстратори.
Уповноважений реєстратор має право змінювати в Базі виключно інформацію у записах про особу реєстрантів, які мають з цим реєстратором чинні договори, а також зміст полів Nserver в записах про доменні імена, поле Mnt-by в яких вказує на цього реєстратора.
Кожен запис в Базі містить в собі інформацію про дату останньої його зміни з точністю до секунди за універсальним світовим часом, та інформацію про особу, яка внесла ці зміни.
Жоден запис в Базі не може бути знищений або іншим чином видалений з неї без запиту відповідних авторизованих осіб. З моменту створення запису, База зберігає як актуальний стан запису, так і всі його попередні стани. Запит до Бази в порядку, передбаченому п.4.6 цих Правил, видає інформацію лише про актуальний стан певного запису. Будь-яка інша інформація про доменне ім`я надається адміністратором публічного домену, в якому делеговане відповідне доменне ім`я, за письмовим мотивованим запитом.
Про створення запису, та про всі та будь-які зміни інформації, яка міститься в записі, програмне забезпечення Бази надсилає електронні листи за всіма електронними адресами всіх осіб, на яких посилаються відповідні поля (notify) цього запису, після внесення таких змін.
Достовірність та актуальність інформації, яка міститься в будь-якому записі Бази, гарантується реєстрантом та реєстратором згідно укладених ними договорів.
Адміністратор домену LVIV.UA не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації в будь-якому записі Бази, а лише відповідає лише за зберігання цієї інформації, її публічну доступність та наявність можливості внесення уповноваженими особами змін до Бази.
Запис про особу може існувати в одному з двох варіантів:
запис про фізичну особу (person);
запис про юридичну особу (role).
Термін “запис про особу” в цих Правилах означає будь-який з цих варіантів, якщо прямо не зазначено інше.
Запис про фізичну особу (person) має такі поля:
person: ім’я та прізвище фізичної особи. Обов’язкове поле, один рядок.
address: поштова адреса особи за міжнародно прийнятою формою. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
phone: контактний телефон особи в міжнародному форматі. Обов’язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
fax-no: номер телефаксу в міжнародному форматі. Необов’язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
e-mail: адреса(и) електронної пошти особи. Обов’язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.
nic-hdl: унікальний ідентифікатор особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану особу). Обов’язкове поле, один рядок.
mnt-by: ідентифікатор в Базі, що вказує на реєстратора, який обслуговує дану особу та має право вносити зміни до запису. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
notify: адреса(и) електронної пошти, на яку База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
changed: e-mail особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDD. Обов’язкове поле, один рядок.
source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов’язкове поле, один рядок, значення поля – завжди текстовий рядок “LVIV”.
Запис про юридичну особу (role) має такі поля:
role: Повна офіційна назва юридичної особи. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
address: поштова адреса юридичної особи за міжнародно прийнятою формою. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
phone: контактний телефон юридичної особи вміжнародному форматі. Обов’язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
fax-no: номер телефаксу юридичної особи в міжнародному форматі. Необов’язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
e-mail: адреса(и) електронної пошти юридичної особи. Обов’язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.
admin-c: nic-hdl адміністративної контактної особи. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
tech-c: nic-hdl технічної контактної особи. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
nic-hdl: унікальний ідентифікатор юридичної особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану юридичну особу). Обов’язкове поле, один рядок.
mnt-by: ідентифікатор в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану юридичну особу та має право вносити зміни до запису. Небов’язкове поле, один чи більше рядків.
notify: адреса(и) електронної пошти, на яку База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
changed: e-mail особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDD. Обов’язкове поле, один рядок.
source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов’язкове поле, один рядок, значення поля – завжди текстовий рядок “LVIV”.
Запис про доменне ім’я містить такі поля:
domain: доменне ім’я. Обов`язкове поле, один рядок.
descr: Довільний текст – інформація про реєстранта. Обов`язкове поле, один чи більше рядків.
admin-c: nic-hdl особи – реєстранта доменного імені в Базі. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
tech-c: nic-hdl в Базі особи, яка технічно супроводжуватиме новостворюваний домен. Може посилатися, наприклад, на системного адміністратора реєстратора. Домен може мати більше, ніж одного tech-c. Обов`язкове поле, один чи більше рядків.
nserver: hostname сервера доменних імен, який забезпечує технічну працездатність доменного імені. Обов’язкове поле, не менше двох рядків, кожний з рядків вказує на фізично окремий сервер.
mnt-by: ідентифікатор в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує доменне ім’я та має право вносити зміни до цього запису. Обов’язкове поле, один рядок.
notify: адреса(и) електронної пошти, на яку База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
status: статус доменного імені (див.п.4.20 цих Правил). Обов`язкове поле, один рядок.
remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
changed: e-mail особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDD. Обов’язкове поле, один рядок.
source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов’язкове поле, один рядок, значення поля – завжди текстовий рядок “LVIV”.
Доменне ім’я може мати такі значення поля Status:
QUEUED YYYYMMDD – подана реєстратором у форматі запису про доменне ім’я заявка знаходиться у вхідній черзі, до якої потрапила в момент часу, вказаний датою.
CHECKED – заявка обробляється та проходить перевірки синтаксису, коректності та технічної працездатності згідно п.2.13 та розділу 5 цих Правил.
SUSPENDED – обробку заявки відкладено згідно п.2.15 цих Правил.
REFUSED N.NN.N – адміністратор публічного домену відмовив у делегуванні доменного імені згідно п.N.NN.N цих Правил (див.п.2.13 цих Правил).
RECALLED YYYYMMDD – заявку відізвано з вхідної черги за власним бажанням реєстранта.
OK-UNTIL YYYYMMDD – доменне ім’я делеговано, термін делегування – до вказаної дати.
HOLD-SINCE YYYYMMDD – делегування доменного імені та внесення будь-яких змін до запису про доменне ім’я призупинені від вказаної дати до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.
FROZEN-OK-UNTIL YYYYMMDD – доменне ім’я делеговано, термін делегування – до вказаної дати, але внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім’я заблоковане адміністратором до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.
CANCELLED YYYYMMDD – делегування доменного імені скасоване від вказаної дати, доменне ім’я вільне.
Запис про реєстратора створюється адміністратором і міститить наступні поля:
mntner: ідентифікатор в Базі, що вказує на реєстратора. Обов’язкове поле, один рядок. Цей ідентифікатор використовується в полі mnt-by всіх записів Бази для авторизаціх та аутентифікації реєстратора; а також для електронних повідомленнь про зміни в цих записах.
descr: Довільний текст – інформація про реєстранта. Обов`язкове поле, один чи більше рядків.
admin-c: nic-hdl особи – реєстранта доменного імені в Базі. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
tech-c: nic-hdl технічної контактної особи. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
upd-to: загальний контактний e-mail, за яким звертатися при необхідності здійснення змін в записах, які підтримується реєстратором. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
mnt-nfy: e-mail, на який програмне забезпечення Бази надсилає повідомлення про зміни в записах, які підтримується реєстратором. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
auth: інформація, за якою аутентифікується реєстратор (див.п.4.22 цих Правил). Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
remarks: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
notify: адреса електронної пошти, на яку База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов’язкове поле, один чи більше рядків.
mnt-by: ідентифікатор в Базі, що вказує на реєстратора, який має право вносити зміни до запису. Обов’язкове поле, один чи більше рядків.
referral-by: вказує на ідентифікатор Адміністратора домену LVIV.UA.
changed: e-mail особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDD. Обов’язкове поле, один рядок.
source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов’язкове поле, один рядок, значення поля – завжди текстовий рядок “LVIV”.
Поле auth в записі mntner може мати наступні значення:
NONE – Перевірка авторизації не відбувається.
MAIL-FROM – далі вказується регулярний вираз. Реєстратор аутентифікується, якщо перевірка поля From в заголовку електронної пошти (RFC 822) відносно регулярного виразу, який вказаний після MAIL-FROM є позитивною.
CRYPT-PW – далі вказується криптований пароль (UNIX DES crypt). Реєстратор аутентифікується, якщо некриптований пароль, який міститься в довільному місті електронного запиту в полі “password: “, після виконання операції криптування співпадає зі значенням після CRYPT-PW
Процедура перевірки технічної працездатності доменного імені.
Адміністратор публічного домену проводить перевірку технічної працездатності делегованого доменного імені за допомогою програмного забезпечення, яке перевіряє працездатність вказаних у заявці доменних серверів та наявність у них інформації про це доменне ім’я.
Перевірка здійснюється згідно діючих рекомендацій RFC, що до конфігурації DNS.
Перевірка вважається завершеною успішно, якщо:
на момент перевірки всі доменні сервери, зазначені в заявці, на запит за протоколом DNS про SOA-запис доменного імені дають відповідь про наявність такого SOA-запису, та зміст SOA-запису на всіх серверах імен ідентичний;
при перевірці значень полів в SOA-записі не виявлено критичних для роботи доменного імені помилок чи зауваженнь.
Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором
Договір про надання послуг, пов’язаних з делегуванням доменного імені, має містити точний та вичерпний опис послуг, які реєстратор надає реєстранту у зв’язку з делегуванням доменного імені, терміни виконання робіт та надання послуг, права та обов’язки сторін, відповідальність за неналежне або несвоєчасне виконання сторонами своїх обов’язків, термін дії договору та порядок його дострокового розірвання.
Договір між реєстрантом та реєстратором може укладатись як у письмовій, так і в усній формі.
Реєстратор зобов’язаний забезпечити наявність у договорі з реєстрантом таких істотних положень:
Офіційного твердження реєстранта про те, що, наскільки це відомо реєстранту, ні делегування йому доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності.
Офіційного твердження реєстранта про те, що інформація про себе, надана ним реєстратору з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Реєстрант зобов’язується своєчасно повідомляти реєстратора про всі та будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну делегування доменного імені.
Зобов`язання реєстратора повідомити реєстранта про те, що недодержання реєстрантом умов, передбачених п.6.3.2 цих Правил, є грубим порушенням істотних умов договору і є підставою для розірвання договору за ініціативою реєстратора та відміни адміністратором публічного домену делегування реєстранту доменного імені.
Зобов`язання реєстратора роз`яснити реєстранту, що вся надана ним реєстратору з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в Базі, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.
Офіційне твердження реєстранта про те, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним реєстратору та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.
Зобов`язання реєстратора надавати реєстранту необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов’язаних з делегуванням та функціонуванням доменного імені.
Договір між реєстрантом та реєстратором має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв’язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.
У договорі між реєстрантом та реєстратором має бути передбачена процедура, яка забезпечує у разі його розірвання перехід доменного імені, делегованого реєстранту, до обслуговування іншим реєстратором без відміни делегування такого доменного імені.
Термін дії договору між реєстрантом та реєстратором не може перевищувати двох календарних років. Після закінчення терміну дії такого договору реєстрант має право переукласти договір з тим же або укласти договір з іншим реєстратором без відміни делегування доменного імені.
Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA
За договором між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA останній бере на себе зобов`язання забезпечити реєстратору належні умови для надання ним реєстрантам послуг, пов`язаних із делегуванням та технічним супроводом доменних імен в цьому публічному домені.
Для забезпечення рівності інтересів, конкурентності, прозорості та громадського контролю, адміністратор зобов`язаний укладати з усіма реєстраторами ідентичні за змістом договори та використовувати у відносинах із усіма реєстраторами ідентичні умови відшкодування витрат.
Договір між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA має укладатись виключно у письмовій формі.
За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену адміністратор зобов’язується:
Здійснювати всі необхідні дії з адміністрування та технічного супроводу домену LVIV.UA неупереджено та чесно, на засадах рівності інтересів всіх членів тієї частини української Інтернет-спільноти, в інтересах якої делеговано цей публічний домен, та зважаючи на інтереси світової Інтернет-спільноти.
Делегувати доменні імена у домені LVIV.UA своєчасно, у повній відповідності до цих Правил, які були встановлені в результаті прозорої процедури і з урахуванням побажань української Інтернет-спільноти.
Протягом всього терміну дії договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов’язків перед реєстраторами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (далі – сервери), які відповідають щонайменше таким вимогам.
Не менше трьох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP-каналами. IP-адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет.
Постійно підключений до Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки адміністратора домену LVIV.UA та технічних адміністраторів цього домену.
Постійно підключений до Інтернет веб-сервер, який містить інформацію про домен LVIV.UA, тексти його правил та типового договору з реєстраторами.
Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстратором з метою делегування доменних імен у домені LVIV.UA, в повному обсязі, протягом необмеженого терміну, а у разі переделегування цього домену, передати таку інформацію та документи адміністратору домену .UA.
У випадку припинення дії договору або його дострокового розірвання, зберігати делегування обслуговуваних реєстратором доменних імен протягом термінів, зазначених в Базі у відповідних записах про ці доменні імена.
Надавати реєстратору необхідний консультаційний супровід з питань, пов’язаних з делегуванням та функціонуванням доменних імен.
Надати реєстратору інформацію, що необхідна для аутентифікації та авторизації реєстратора як особи, яка має право вносити зміни до Бази згідно п.4.8 цих Правил.
За договором між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA реєстратор зобов’язується:
Надати адміністратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію. Реєстратор зобов’язується своєчасно повідомляти адміністратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії договору.
Укладати з реєстрантами договори у повній відповідності до вимог розділу 6 цих Правил.
Протягом всього терміну дії договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов’язків перед реєстрантами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (далі – сервери), які відповідають щонайменше таким вимогам:
Не менше двох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP-каналами. IP-адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет.
Постійно підключений до Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки персоналу реєстратора.
Постійно підключений до Інтернет веб-сервер, який містить інформацію про реєстратора та умови надання ним послуг реєстрантам.
Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстрантами з метою делегування доменних імен, в повному обсязі, протягом термінів, передбачених відповідними договорами між реєстратором та реєстрантами.
На умовах та в порядку, передбачених договором, відшкодовувати витрати адміністратора, безпосередньо пов’язані з виконанням останнім своїх зобов`язань за цим договором.
За договором між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA, адміністратор має право:
Протягом усього терміну дії договору у будь-який час перевіряти додержання реєстратором умов, викладених у п.7.5 цих Правил, в тому числі здійснювати вибіркові технічні перевірки функціонування обслуговуваних реєстратором доменних імен.
У разі невиконання або неналежного виконання реєстратором зобов’язань, передбачених п.7.5 цих Правил, письмово вимагати від реєстратора усунення таких порушень у визначений адміністратором термін.
Вимагати розірвання договору в разі:
неодноразового невиконання реєстратором зобов’язань, передбачених п.7.5 цих Правил;
невиконання реєстратором у встановлені терміни вимог адміністратора, направлених йому згідно п.7.6.2 цих Правил;
неодноразового невиконання реєстратором своїх зобов’язань перед реєстрантами, підтвердженого відповідними судовими рішеннями.
Договір між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA має містити застереження про те, що ні адміністратор цього домену, ні адміністратор домену .UA, не несуть відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегуванння доменного імені та/або внаслідок розміщення в Базі інформації про реєстратора, реєстрантів та доменні імена.
Договір між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв’язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.
Термін дії договору між реєстратором та адміністратором домену LVIV.UA встановлюється за угодою сторін.

Правила розв’язання доменних спорів в домені LVIV.UA
Термін “доменний спір” в межах цих Правил означає будь-який спір, що може виникнути в зв’язку з цими Правилами та їх застосуванням, в тому числі в зв’язку з делегуванням, переделегуванням, відміною делегування та використанням доменних імен в домені LVIV.UA.
Доменні спори розв’язуються компетентними судами в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Адміністратор LVIV.UA не займається розглядом та розв’язанням доменних спорів.
Доменні спори, зокрема, можуть виникати у випадках:
Якщо делеговане відповідачу приватне доменне ім’я або його частина є тотожним або схожим із ТМ, права на який належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.
Якщо позивач вважає, що відповідач не має права на використання доменного імені або використовує його у спосіб, який порушує права та законні інтереси позивача.
Якщо написання або вимова доменного імені, делегованого відповідачу, являють собою слово або вираз, що порушує честь та гідність позивача або шкодить його діловій репутації.
Якщо доменне ім’я або його частина за написанням або вимовою відтворює прізвища, імена або псевдоніми відомих в Україні осіб без їх згоди.
Порушення відповідачем цих Правил.
Ідентичність або схожість до ступеня змішування імені публічного домену, який використовується за призначенням, або частини цього імені, та певного ТМ не є порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію цього ТМ.
Ідентичність або схожість до ступеня змішування доменного імені або його частини, та певного ТМ не є порушенням прав власника цього ТМ в разі, якщо доменне ім’я було делеговане реєстранту раніше, ніж власник свідоцтва про реєстрацію ТМ отримав таке свідоцтво.
За цими Правилами та тими укладеними згідно з ними договорами та угодами, які містять відповідні третейські угоди, реєстрант, реєстратор та адміністратор домену LVIV.UA заздалегідь погоджуються на розгляд та розв’язання доменних спорів одним з третейських судів, які діють відповідно до цих Правил та своїх регламентів. Адміністратор домену LVIV.UA та реєстратори зобов’язані надати такому суду на його запит всю наявну в їх розпорядженні інформацію, яка має відношення до спору, та зобов’язані виконати належним чином оформлене рішення такого суду.
Моментом виникнення доменного спору є момент одержання особою, зазначеною в п.8.11.4 цих Правил, копії позовної заяви. Моментом розв’язання доменного спору є момент одержання цією ж особою копії належним чином оформленого рішення, прийнятого компетентним судом, або копії підписаної сторонами спору мирової угоди.
З моменту виникнення доменного спору до моменту його розв’язання адміністратор домену LVIV.UA, в якому делеговане спірне доменне ім`я, має право на свій розсуд приймати тимчасові рішення з питань функціонування такого доменного імені, про що він зобов’язаний сповістити обидві сторони спору електронним листом та шляхом публікації інформації про своє рішення на офіційному веб-сайті відповідного публічного домену (див.також пп.4.20.7, 4.20.8).
Склад третейського суду.
Третейський суд формується в порядку, передбаченому цими Правилами, з числа осіб, які володіють спеціальними знаннями, необхідними для розв’язання спору. Особа може бути обрана третейським суддею виключно з її згоди.
Третейський суд формується в складі трьох суддів. Кожна з сторін спору в порядку, визначеному пп.8.11.2, 8.11.5, 8.12 цих Правил, обирає одного третейського суддю. Обрані сторонами третейські судді в порядку та в термін, передбачені регламентом цього суду, обирають третього суддю, який при розгляді та розв’язанні спору є Головою третейського суду.
Заміна суддів до завершення розгляду спору не дозволяється.
Процедура звертання до третейського суду.
Доменний спір може бути переданий до третейського суду виключно після вжиття сторонами заходів для врегулювання спору шляхом переговорів. У разі непредставлення позивачем доказів прийняття таких заходів позовна заява до розгляду не приймається та повертається позивачеві.
Позивач направляє відповідачу рекомендованим листом або з кур’єром (під розпис) позовну заяву. У позовній заяві мають бути зазначені:
дата та номер позовної заяви;
найменування сторін, їх поштові реквізити;
спірне доменне ім’я;
предмет спору;
вимоги позивача та їх аргументація, включаючи докази, які підтверджують викладені в позовній заяві обставини;
обраний позивачем третейський суддя;
перелік документів, які додаються до позовної заяви.
До позовної заяви додаються копії документів, які підтверджують:
позовні вимоги;
прийняття позивачем заходів до врегулювання спору шляхом переговорів (копія претензії, докази направлення її відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо таку відповідь було одержано, паперові копії електронного листування між позивачем та відповідачем з приводу доменного спору).
Копія позовної заяви (з додатками) направляється адміністратору домену LVIV.UA, в якому делеговане спірне доменне ім’я. В разі, якщо однією з сторін спору є адміністратор домену LVIV.UA, копія позовної заяви (з додатками) направляється адміністратору публічного домену вищого рівня, в якому делеговано домен LVIV.UA.
Протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання позовної заяви відповідач направляє позивачу рекомендованим листом або з кур’єром (під розпис) письмовий відгук по суті спору, в якому мають бути зазначені:
його дата та номер;
найменування сторін, їх поштові реквізити;
спірне доменне ім’я;
заперечення відповідача по суті спору та їх аргументація, включаючи докази, які підтверджують викладені у відгуку обставини;
обраний відповідачем третейський суддя;
перелік документів, копії яких додаються до відгуку, і на які відповідач посилається в обґрунтування своїх заперечень по суті спору.
Копія відгуку на позовну заяву (з додатками) направляється адміністратору домену LVIV.UA, в якому делеговане спірне доменне ім’я. В разі, якщо однією з сторін спору є адміністратор домену LVIV.UA, копія відгуку (з додатками) направляється адміністратору публічного домену вищого рівня, в якому делеговано домен LVIV.UA.
В разі, якщо позивач у встановлений цими Правилами термін (з урахуванням часу поштового обігу) не надіслав згідно пп.8.11.5, 8.11.6 цих Правил відгук на позовну заяву, адміністратор домену LVIV.UA, який одержав копію позовної заяви, на власний розсуд обирає третейського суддю за відповідача. Далі третейський суд продовжує розгляд справи згідно цих Правил.
Якщо два третейських судді не можуть досягти згоди щодо обрання третього судді, як це передбачене п.8.10.2 цих Правил, такого третейського суддю на власний розсуд призначає адміністратор домену LVIV.UA, який одержав копію позовної заяви. Далі третейський суд продовжує розгляд справи згідно цих Правил.
Рішення адміністратора домену LVIV.UA, прийняті відповідно до пп.8.12, 8.13 цих Правил, оскарженню не підлягають.
Компетенція третейського суду.
Питання про компетенцію третейського суду щодо конкретного спору вирішується третейським судом відповідно до цих Правил та регламенту цього третейського суду.
В разі прийняття третейським судом рішення про відсутність у нього компетенції щодо даного спору, провадження в справі припиняється, а позовна заява повертається позивачеві.
Порядок розгляду спору третейським судом.
Третейський суд розглядає спір за участю уповноважених представників сторін.
Третейський суд призначає день, час та місце розгляду доменного спору, про що письмово сповіщає сторони.
Третейський суд має право:
вимагати від сторін, адміністратора домену LVIV.UA, інших осіб, які беруть участь у розгляді спору, подання всіх необхідних для розгляду спору документів та матеріалів;
заслуховувати запрошених сторонами свідків;
призначати експертизу.
Якщо для правильного розгляду доменного спору до справи має бути залучено іншого відповідача, третейський суд залучає такого відповідача за наявності його згоди на розгляд спору третейським судом. У разі, якщо без залучення іншого відповідача спір не може бути розглянуто по суті, а такий відповідач не дав згоди на розгляд спору третейським судом, провадження в справі припиняється, а позовна заява повертається позивачеві.
При розв’язанні спору третейський суд керується чинним законодавством України та цими Правилами.
Третейський суд розглядає і розв’язує спір за процедурою, передбаченою його регламентом.
Рішення третейського суду.
Рішення третейського суду повинно бути винесено у письмовій формі та підписано всіма третейськими суддями.
У рішенні третейського суду повинні бути зазначені: дата винесення рішення; склад третейського суду; місце розгляду спору; найменування сторін спору та їх представників, що брали участь у розгляді спору; спірне доменне ім’я; сутність спору, пояснення сторін по суті спору; мотиви, на яких ґрунтується рішення; висновок про задоволення або відхилення позовних вимог; терміни та порядок виконання прийнятого рішення.
Після винесення рішення третейського суду кожній стороні, а також адміністратору домену LVIV.UA, до якого безпосередньо належить спірне доменне ім’я, повинна бути передана копія такого рішення, підписана третейськими суддями.
Рішення третейського суду може бути оскаржене зацікавленими особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Виконання рішення третейського суду.
Рішення третейського суду виконується сторонами добровільно у встановлені в рішенні терміни.
Рішення третейського суду є обов’язковим для виконання адміністратором домену LVIV.UA, в якому делеговане спірне доменне ім`я, в межах компетенції такого адміністратора, визначеної цими Правилами, в термін, зазначений в рішенні, але не менший, ніж 10 (десять) робочих днів.
Не виконане у встановлений термін рішення третейського суду виконується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Інші положення.
Адміністратор домену LVIV.UA, в якому делеговане спірне доменне ім`я, та адміністратор домену .UA не беруть участі у доменних спорах, що виникли між іншими особами, та не можуть входити до складу третейського суду. Вони також не несуть відповідальності за наслідки виконання будь-якого належним чином оформленого рішення суду.
Витрати, пов’язані із розглядом справи третейським судом, включаючи винагороду суддів, відшкодовуються сторонами спору в порядку та розмірах, передбачених регламентом відповідного третейського суду.
Перелік посилань
STD1 (RFC#2800) Internet Official Protocol Standards
STD0013 (RFC#1034) DOMAIN NAMES – CONCEPTS AND FACILITIES
RFC#1035 DOMAIN NAMES – IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION
RFC#1123 Requirements for Internet Hosts — Application and Support
RFC#1591 Domain Name System Structure and Delegation
ICP-1: Internet Domain Name System Structure and Delegation
UDRP ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
USDoC98 Management of Internet Names and Addresses
RFC#1032 DOMAIN ADMINISTRATORS GUIDE
CENTR Best Practice Guidelines for ccTLD Managers
WIPO ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes
RFC#822 Standard For The Format Of ARPA Internet Text Messages